Thông báo

Về việc chuyển hướng tên miền.

Xin chào khách truy cập, do tên miền KOSEI.EDU.VN phù hợp và ý tưởng đến website có lĩnh vực giáo dục và chia sẻ thông tin tài liệu học thuật của của chúng tôi. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền KOSEI.EDU.VN.

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền KOSEI.EDU.VN sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

Giải thích trùng ý tưởng: KOSEI (Chia sẻ tài liệu, hướng dẫn về các chủ đề giáo dục văn hóa và đất nước Nhật Bản).

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 06.09.2018 – 30.09.2018. Các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Thông báo này thây thế cho các văn bản có liên quan.

BQL KOSEI.EDU.VN